سوال
با سلام. در آیه (صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین) ۱.الف و لام در مغضوب و ضالین،چه نوعی است؟ موصول است؟ ۲.اگر موصول باشه، طبق کتاب متوسطه مغضوب به صورت مضارع مجهول باید ترجمه شود(کسانی که مورد غضب واقع ...
ادامه خواندن
بسته شده 0
3 سال 1 پاسخ 1765 دیده شده