ثبت‌نام کلاس متوسطه – ویژه‌ آقایان

پنجشنبه – ۹ تا ۱۲

شروع دوره: ۱ مهر ۱۴۰۰

استاد: سید محمد حسینی یزدی

ظرفیت کلاس محدود است