پایان نامه ترجمه ی قرآن کریم - ویژه متقاضیان دوره عالی یک مترجمی زبان قرآن محدوده ترجمه قرآن کریم در دوره ی عالی دو از صفحه ۱۱۱ تا پایان صفحه ۲۹۳ می باشد. در این پایان نامه متن آیات قرآن کریم چاپ شده است و دانش پژوه ترجمه خود را می تواند ذیل آیات یادداشت نماید. در چاپ جدید صفحه‌بندی پایان‌نامه بر اساس صفحات رسم‌الخط عثمان‌طه انجام شده است.