عوامل عزت نفس چیست؟

چگونه می توان عزت نفس داشت؟

ویژگی های انسان رشد یافته ی شخصیتی چیست؟

این مباحث در قالب دوره تربیت مربی مترجمی زبان قرآن ارائه شده است. به دلیل اهمیت بحث و استقبال عزیزان، به صورت جداگانه نیز عرضه می گردد. می توانید این جلسات را به صورت لوح تصویری خریداری نمایید و از طریق پست برای شما ارسال گردد. هم چنین می توانید در صورت تمایل به صورت دانلود خریداری نمایید.