پایان نامه ترجمه ی قرآن کریم – ویژه متقاضیان دوره عالی چهار مترجمی زبان قرآن

محدوده ترجمه قرآن کریم در دوره ی عالی چهار از صفحه ۴۸۳ تا پایان صفحه ۶۰۴ می باشد.

در این پایان نامه متن آیات قرآن کریم چاپ شده است و دانش پژوه ترجمه خود را می تواند ذیل آیات یادداشت نماید. به خاطر اینکه فضای بیشتری برای ترجمه آیات وجود داشته باشد، صفحه بندی عثمان طه رعایت نشده است.

برای راحتی و راهنمایی دانش پژوهان خط ابتدایی هر صفحه ترجمه شده است.