نمایش ۱ - ۲۵ از ۸,۳۴۰

نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی
مریم جزینی۰۰۶۸۹۱۹۶۷۰۰۹۳۵۵۰۶۷۳۳۲ثبت‌نام دوره‌های حضوری۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مرضیه نیازی۰۰۶۹۶۷۴۲۳۱۰۹۱۲۷۲۴۶۵۰۹ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
زینب نوروزی۰۰۶۰۰۴۶۵۹۷۰۹۳۵۵۰۳۱۷۰۵سایر...کتاب و کتاب کار متوسطه(به علت جدیدشدن کتاب درخواست داده شده است)۵۲۵,۰۰۰ ریالPaid
نیما برهانی زرندی۳۰۸۰۲۳۲۰۳۸۰۹۱۳۴۴۱۹۴۲۲ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مریم هاتف۱۸۸۸۱۵۹۸۲۳۰۹۳۷۱۸۲۱۴۵۲ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
حانیه تخشید۳۰۶۰۶۷۷۱۶۶۰۹۱۲۹۳۰۳۱۷۷سایر...تمدید مدت پایان نامه۲۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فاطمه چناریان نخعی۲۹۹۴۱۵۴۵۲۸۰۹۱۴۰۱۴۲۷۵۱ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
طیبه رنجبر۲۲۰۰۴۵۵۵۴۲۰۹۱۹۴۰۰۴۳۳۲سایر...عالی ۳حضوری۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
لیلا مظاهری نسب۵۴۱۹۷۳۲۶۷۱۰۹۱۳۸۷۷۸۳۴۳ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فرشته ثقفی۰۰۵۶۵۱۷۸۹۰۰۹۱۹۳۲۶۱۳۶۴سایر...دوره عالی سه حضوری۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
آذرگشسب معراج۰۰۴۷۸۱۴۸۶۱۰۹۲۱۵۹۸۶۱۳۷ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
معصومه یارمحمدی۰۰۴۹۵۲۵۱۹۰۰۹۱۲۷۹۵۹۳۳۸ثبت‌نام دوره‌های آنلاین (اسکای روم، اسکایپ و...۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
سیده مریم فاطمی۲۲۰۰۱۹۰۲۹۸۰۹۳۳۶۹۲۵۷۲۸ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مروارید جنابی فاضل۰۰۱۲۸۳۰۲۴۰۰۹۱۹۱۰۶۱۶۱۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
راحله قطبا۲۵۱۱۹۳۶۰۸۹۰۹۱۶۴۰۴۹۹۶۳ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
معصومه زارعی علی آباد۱۷۱۸۴۰۵۹۸۷۰۹۱۰۱۸۷۴۳۵۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مریم نقابدوست۳۸۷۳۹۲۱۲۱۹۰۹۱۸۸۱۵۴۲۰۲ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مرضیه دیانتی نیا۳۰۵۲۲۰۶۴۵۱۰۹۱۳۹۹۷۵۷۵۴ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
حوا شیخ جلالی۵۸۳۹۶۰۸۵۲۱۰۹۱۳۵۳۰۲۳۹۱ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
غلامحسین صدیقی۳۰۵۱۴۶۰۵۴۰۰۹۱۳۱۹۳۴۵۷۲ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
عبدالرضا پرنیان۲۵۷۰۵۹۳۸۰۱۰۹۱۷۳۱۲۷۳۵۲ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
رقیه حیدری رامشه۰۰۵۲۶۵۵۰۲۴۰۹۱۲۲۰۲۶۲۱۰ثبت‌نام دوره‌های حضوری۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مریم کریمی۱۲۸۰۹۹۸۷۸۴۰۹۱۳۹۱۹۳۴۳۱ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
سکینه سهرابی۱۵۳۱۱۶۰۲۴۷۰۹۱۲۴۶۳۳۲۷۳سایر...خرید کتاب های مقدماتی کتاب کار و متوسطه۱,۴۰۰,۰۰۰ ریالPaid
ناصر لاله۰۰۷۴۵۰۴۱۹۳۰۹۱۲۶۶۵۹۹۳۷ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی