نمایش ۱ - ۲۵ از ۳,۲۷۲

نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی
لیلا قنادی۰۰۵۷۷۰۲۵۲۷۰۹۱۲۴۰۶۱۵۶۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فریبا سادات ساداتی۰۴۳۹۱۹۹۸۰۸۰۹۱۲۸۰۵۹۱۷۹ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۲۰۰,۰۰۰ ریالPaid
نجمه رمضانخانی۴۴۲۰۴۲۶۹۰۱۰۹۱۳۷۷۶۸۷۸۴ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
زهره زارع۰۰۷۳۳۱۷۸۴۵۰۹۱۲۰۲۶۵۷۰۴ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فریبا سادات ساداتی۰۴۳۹۱۹۹۸۰۸۰۹۱۲۸۰۵۹۱۷۹ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
ناصر جلیلی قاضی زاده۰۹۳۱۳۹۷۰۲۲۰۹۱۵۶۰۰۸۸۹۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
زهره الزهرا خدابخش۱۲۸۹۳۰۵۵۶۰۰۹۱۳۸۷۵۷۵۰۳ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
سوسن (صدیقه) امامی۴۴۱۰۸۸۲۷۸۳۰۹۱۲۲۴۶۰۸۸۵سایر...مابقی هزینه کلاس غیر حضوری ۵ ماهه۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فائزه نجفی۰۰۶۳۵۰۸۰۱۱۰۹۳۵۴۰۷۰۲۳۷ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۴,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فاطمه صادق زاده طزنجی۴۴۲۱۱۰۸۲۰۰۰۹۹۲۴۲۷۲۰۲۴ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
الهام زارع موءیدی۵۴۶۰۰۱۲۲۱۱۰۹۳۳۵۹۹۰۳۰۸ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فاطمه کشمیری۲۲۹۶۸۰۶۴۷۳۰۹۱۷۳۲۰۷۷۹۳سایر...فقط هزینه پک آموزشی متوسطه۸۰۰,۰۰۰ ریالPaid
معصومه عباسی رشید۴۲۸۴۶۵۳۰۵۹۰۹۱۲۱۴۱۷۳۷۶ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
سمیه غریب پور۲۷۰۹۳۸۱۵۵۹۰۹۱۱۷۶۲۳۹۱۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۴,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فرحناز موحد۰۰۳۶۲۰۲۹۰۸۰۹۱۹۲۱۴۰۲۹۰ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
خدیجه عباسی تمبانویی۳۴۲۰۳۰۸۶۷۱۰۹۱۷۶۵۵۹۵۴۱ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
سیمین دولتی۱۷۵۱۲۵۴۳۶۴۰۹۱۲۲۴۰۴۳۵۴ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فاطمه رنجبر زینلی۳۰۵۰۵۶۴۲۲۹۰۹۱۳۷۶۶۴۲۴۵ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۸۰۰,۰۰۰ ریالPaid
فهیمه سادات نجاتیان قرشی۰۹۴۲۴۲۲۶۲۷۰۹۱۵۴۷۸۰۶۱۱ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مهری ملکی۰۰۴۷۶۴۰۰۱۴۰۹۱۲۳۹۰۳۷۷۸ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
لیلا شاهنظری۵۱۱۰۲۴۵۶۱۴۰۹۳۶۷۱۸۳۳۲۹ثبت‌نام دوره‌های حضوری۲,۷۰۰,۰۰۰ ریالPaid
معصومه سیدی۳۰۲۰۴۷۷۰۳۴۰۹۱۰۳۶۵۰۹۴۰سایر...مقدماتی، افلاین۲,۲۰۰,۰۰۰ ریالPaid
مصطفی پوطاری۳۱۱۰۷۱۹۳۵۵۰۹۱۳۱۶۳۴۱۸ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالPaid
زینب آقای رشتی۱۲۸۶۰۶۸۸۶۱۰۹۱۳۲۲۶۳۱۲۹ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
زینب آقای رشتی۱۲۸۶۰۶۸۸۶۱۰۹۱۳۲۲۶۳۱۲۹ثبت‌نام دوره‌های غیرحضوری (تلفنی)۲,۵۰۰,۰۰۰ ریالPaid
نام و نام خانوادگیکدملیشماره همراهعلت پرداختتوضیح دقیق علت پرداخت جهت پیگیری مسئول مربوطمبلغوضعیت پرداختیادداشت‌های ورودی