خانه > مراکز شهرستانها

مراکز شهرستانها

جهت مشاهده اطلاعات تماس ، نام شهر مورد نظر را انتخاب نمایید:

اراک اردکان  امیدیه اهواز  بافق بجنورد بندرعباس بهبهان
تفت تهران  جهرم رشت رفسنجان  زنجان شهرری شیراز
فردیس قائمشهر قزوین کازرون کاشان کرج کردستان (سریش آباد) کرمان
کیش لارستان  لاهیجان مهریز میبد  یزد

اراک

نام مسئول: خانم موسوی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۸۵۲۳۹۵۴۶

اردکان

نام مسئول: خانم جدیدی

شماره دفتر: ۰۳۵۳۲۲۲۳۱۰۴

شماره همراه: ۰۹۱۳۲۵۵۲۲۱۳

امیدیه

نام مسئول: خانم چوپان

شماره دفتر: ۰۳۵۳۲۴۳۶۱۱۰

شماره همراه: ۰۹۱۶۶۵۰۹۱۶۴ – ۰۹۳۶۵۲۷۸۵۰۳

اهواز

نام مسئول: خانم قصاب پور

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۶۵۷۷۰۴۷۳

بافق

نام مسئول: خانم فلاح

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۹۴۴۲۷۹۲۵۷

بجنورد

نام مسئول: خانم به نیا

شماره دفتر: ۱۹-۰۵۸۳۲۲۴۷۵۱۸

شماره همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۱۴۳۰

بندرعباس

نام مسئول: خانم مقدم

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۰۳۹۴۶۷۱۰۳

بهبهان

نام مسئول: خانم جوهری

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۶۶۷۱۹۲۹۷

تفت

نام مسئول: خانم عباسی

شماره دفتر: ۰۳۵۳۲۶۳۲۳۲۳

شماره همراه: ۰۹۱۳۲۵۵۸۳۳۰

تهران

نام مسئول: خانم خالقی

شماره دفتر: ۱۳-۰۲۱۷۷۵۱۷۲۱۱

شماره همراه: ۰۹۰۲۴۰۸۰۸۳۲ – ۰۹۱۲۴۰۸۰۸۳۲

جهرم

نام مسئول: خانم مسترشد

شماره دفتر: ۰۷۱۵۴۲۶۴۴۱۷

شماره همراه: ۰۹۳۷۴۷۲۴۳۶۰

رشت

نام مسئول: خانم حمیدی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۱۸۳۵۲۶۸۰  –  ۰۹۱۱۸۰۵۷۰۳۴

رفسنجان

نام مسئول: خانم کرمی

شماره دفتر: ۰۳۴۳۴۲۳۱۶۶۰

شماره همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۷۰۶۴

زنجان

نام مسئول: آقای سلیمانی نژاد

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۷۷۷۱

شهر ری

نام مسئول: خانم حیدری مکرم

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۹۲۹۲۸۸۴۲

شیراز

نام مسئول: خانم سعادت

شماره دفتر: ۰۷۱۳۸۴۷۱۷۳۹

شماره همراه: ۰۹۱۷۶۷۶۷۷۶۸

فردیس

نام مسئول: خانم احمدی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۲۱۱۸۸۲۷۳۶

قائمشهر

نام مسئول: خانم نژادی

شماره دفتر: ۰۱۲۳۳۲۷۸۳۲۶

شماره همراه: ۰۹۱۱۸۶۲۱۲۶۰

قزوین

نام مسئول: خانم خادمی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۳۵۸۵۵۱۸۷۳

قشم

نام مسئول: خانم هادی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۹۷۱۲۴۴۳۱

کازرون

نام مسئول: خانم رضائیان

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۷۶۳۷۸۶۴۸  –  ۰۹۱۷۷۲۱۰۹۳۴

کرج

نام مسئول: خانم خادمی

شماره دفتر: ۰۲۶۳۲۵۶۶۵۳۳

شماره همراه: ۰۹۱۲۴۶۶۱۸۱۲  –  ۰۹۳۵۸۵۵۱۸۷۳

کردستان (سریش آباد)

نام مسئول: خانم عربیان

شماره دفتر: ۰۸۷۳۵۴۲۲۹۲۶

شماره همراه:۰۹۱۸۳۷۷۹۲۱۰

کرمان

نام مسئول: خانم زابلی نیا

شماره دفتر: ۰۳۴۳۲۷۲۰۹۲۱

شماره همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۱۶۸۸

کاشان

نام مسئول: خانم نوابی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۳۶۶۶۵۴۲۱۲

کیش

نام مسئول: خانم گرمابدری

شماره دفتر: ۰۷۶۴۴۴۳۲۴۳۰

شماره همراه: ۰۹۳۵۵۱۰۲۷۷۸

لارستان

نام مسئول: خانم مبارک

شماره دفتر: ۰۷۱۵۲۲۴۶۷۳۱

شماره همراه: ۰۹۱۷۱۸۴۰۵۱۵

لاهیجان

نام مسئول: خانم خدمتگزار

شماره دفتر: ۰۱۳۴۲۳۳۳۹۴۸

شماره همراه: ۰۹۱۱۲۴۱۳۸۰۸

مهریز

نام مسئول: خانم حیدری

شماره دفتر: ۰۳۵۳۲۵۲۱۱۸۲

شماره همراه: ۰۹۱۳۵۱۴۲۱۷۲

میبد

نام مسئول: خانم فلاح

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۳۸۰۵۳۲۹۶۸  –  ۰۹۱۳۴۵۳۷۴۳۷

یزد


نام مسئول: خانم فعالی

شماره دفتر: ۰۳۵۳۸۲۱۸۰۳۷

شماره همراه: ۰۹۱۳۳۷۳۰۳۸۹

نام مسئول: خانم حیدری

شماره دفتر: ۰۳۵۱۷۲۴۷۸۰

شماره همراه: ۰۹۱۳۷۷۴۱۸۲۷

نام مسئول: خانم توکلی

شماره دفتر:

شماره همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۸۲۰۰  –  ۰۹۹۰۱۵۵۸۲۰۰