نهج البلاغه مقدماتی جلد(1) فشرده تابستان 1401 (شنبه و دوشنبه)