در مجموعه ی همایش تربیت مربی طرح مترجمی زبان قرآن، یکی از مباحث مهمی که مطرح می شود، «تبلیغ و روش های آن» است که استاد حسینی یزدی به توضیح این موضوع می پردازند.

این بحث در مجموعه «همایش تربیت مربی مترجمی زبان قرآن» در دسترس است، اما به دلیل اهمیت و استقبال بعضی عزیزان، به صورت جداگانه نیز تدوین و آماده شده است.