توضیحات

مجموعه جلسات تربیت مربی به صورت فایل های صوتی

قابل پخش در دستگاههای خانگی و پخش خودرو