قرائت همراه با تفکر

1398/4/2 4:44:512 تیر 1398|نکات قرآنی|

قرائت و خواندن قرآن بسیار تأکید شده است. اما خواندن تنها کافی نیست. خوب است. اما در کنارش باید تفکر [...]