قرائت مفهومی قرآن کریم توسط استاد حسینی یزدی

قرآن کتاب زندگی است و برای زندگی و سعادت ما انسان ها نازل شده است. خواندن قرآن کریم باید به گونه ای باشد که محتوا و دستورات آن را بفهمیم.

وقتی کتابی را مطالعه می کنیم، لحن کلام ما متناسب با آن است. قرائت ها و ترتیل های رایج قرآن کریم هیچ لحن و آهنگی متناسب با محتوای آیات قرآن ندارند.

همان طور که آیات نعمت و بشارت و بهشت را می خوانیم، با همان لحن آیات عذاب و جهنم را قرائت می کنیم. اگر آیه ای سوالی باشد، یا تعجبی در نوع خواندن ما دیده نمی شود و این اشتباه است.

می توانیم این کتاب را طوری بخوانیم که متناسب با محتوا و مفهوم آن باشد.

کل قرآن کریم توسط استاد سید علی حسینی یزدی به صورت مفهوم قرائت شده است.

در صورت تمایل به خرید سی دی قرائت مفهومی نیز می توانید به فروشگاه مراجعه نمایید.

 1. جزء اول سید علی حسینی یزدی 26:23
 2. جزء دوم سید علی حسینی یزدی 28:40
 3. جزء سوم سید علی حسینی یزدی 28:14
 4. جزء چهارم سید علی حسینی یزدی 28:06
 5. جزء پنجم سید علی حسینی یزدی 26:56
 6. جزء ششم سید علی حسینی یزدی 27:48
 7. جزء هفتم سید علی حسینی یزدی 28:56
 8. جزء هشتم سید علی حسینی یزدی 26:18
 9. جزء نهم سید علی حسینی یزدی 27:25
 10. جزء دهم سید علی حسینی یزدی 27:05
 11. جزء یازدهم سید علی حسینی یزدی 27:05
 12. جزء دوازدهم سید علی حسینی یزدی 29:37
 13. جزء سیزدهم سید علی حسینی یزدی 28:16
 14. جزء چهاردهم سید علی حسینی یزدی 27:33
 15. جزء پانزدهم سید علی حسینی یزدی 29:17
 16. جزء شانزدهم سید علی حسینی یزدی 30:27
 17. جزء هفدهم سید علی حسینی یزدی 26:42
 18. جزء هجدهم سید علی حسینی یزدی 30:04
 19. جزء نوزدهم سید علی حسینی یزدی 30:09
 20. جزء بیستم سید علی حسینی یزدی 26:15
 21. جزء بیست و یکم سید علی حسینی یزدی 27:34
 22. جزء بیست و دوم سید علی حسینی یزدی 26:59
 23. جزء بیست و سوم سید علی حسینی یزدی 25:29
 24. جزء بیست و چهارم سید علی حسینی یزدی 27:10
 25. جزء بیست و پنجم سید علی حسینی یزدی 30:05
 26. جزء بیست و ششم سید علی حسینی یزدی 29:15
 27. جزء بیست و هفتم سید علی حسینی یزدی 27:36
 28. جزء بیست و هشتم سید علی حسینی یزدی 27:04
 29. جزء بیست و نهم سید علی حسینی یزدی 28:26
 30. جزء سی ام سید علی حسینی یزدی 30:44
دانلود فایل زیپ قرائت مفهومی کل قرآن
جهت دانلود فایل ، از طریق دکمه زیر اقدام کنید. برای استفاده، لازم است فایل را از حالت زیپ شده خارج کنید.
دانلود فایل زیپ قرائت مفهومی کل قرآن