قرائت مفهومی قرآن کریم توسط استاد حسینی یزدی

قرآن کتاب زندگی است و برای زندگی و سعادت ما انسان ها نازل شده است. خواندن قرآن کریم باید به گونه ای باشد که محتوا و دستورات آن را بفهمیم.

وقتی کتابی را مطالعه می کنیم، لحن کلام ما متناسب با آن است. قرائت ها و ترتیل های رایج قرآن کریم هیچ لحن و آهنگی متناسب با محتوای آیات قرآن ندارند.

همان طور که آیات نعمت و بشارت و بهشت را می خوانیم، با همان لحن آیات عذاب و جهنم را قرائت می کنیم. اگر آیه ای سوالی باشد، یا تعجبی در نوع خواندن ما دیده نمی شود و این اشتباه است.

می توانیم این کتاب را طوری بخوانیم که متناسب با محتوا و مفهوم آن باشد.

کل قرآن کریم توسط استاد سید علی حسینی یزدی به صورت مفهوم قرائت شده است.

در صورت تمایل به خرید سی دی قرائت مفهومی نیز می توانید به فروشگاه مراجعه نمایید.

 

 1. جزء اول
 2. جزء دوم
 3. جزء سوم
 4. جزء چهارم
 5. جزء پنجم
 6. جزء ششم
 7. جزء هفتم
 8. جزء هشتم
 9. جزء نهم
 10. جزء دهم
 11. جزء یازدهم
 12. جزء دوازدهم
 13. جزء سیزدهم
 14. جزء چهاردهم
 15. جزء پانزدهم
 16. جزء شانزدهم
 17. جزء هفدهم
 18. جزء هجدهم
 19. جزء نوزدهم
 20. جزء بیستم
 21. جزء بیست و یکم
 22. جزء بیست و دوم
 23. جزء بیست و سوم
 24. جزء بیست و چهارم
 25. جزء بیست و پنجم
 26. جزء بیست و ششم
 27. جزء بیست و هفتم
 28. جزء بیست و هشتم
 29. جزء بیست و نهم
 30. جزء سی ام