قرائت و خواندن قرآن بسیار تأکید شده است. اما خواندن تنها کافی نیست. خوب است. اما در کنارش باید تفکر در آیات قرآن هم باشد. تفکری که نجات دهنده باشد و معارف قرآن را دریابد.

اینکه فقط بخوانیم و رد بشویم دردی را دوا نمی کند.