پس از گذراندن کامل طرح مترجمی زبان قرآن شما با تمام لغات و ریشه های قرآن آشنا می شود و قادر خواهید بود هر آیه ای از آیات قرآن را که بشنوید و یا ببینید، بلافاصله ترجمه کنید و محتوای آن را بفهمید. هم چنین با قواعد ضروری قرآن آشنا می شود و قدرت بر تجزیه و ترکیب آیات قرآن خواهید داشت.

درست است که ترجمه های بسیاری از قرآن وجود دارد. اما همه مترجمین و صاحبان فنّ این نکته را تأیید می کنند که بسیار از نکات، قابل ترجمه شدن نیست و فقط کسی آن را متوجه می شود که به قواعد و نکات اشراف داشته باشد. بعضی از نکات قرآنی را فقط زمانی می فهمیم که قواعد را بدانیم و بفهمیم.

مدرکی که در پایان دوره ها به دانش پژوه داده می شود، صرفاً اعتبار داخلی دارد. این مدرک از هیچ ارگانی نیست و هیچ اعتبار رسمی ای ندارد.

هر چند که بعضی مراکز و ادارات به صورت موردی گاهی این مدرک را به عنوان مدرک معتبر برای خودشان از اعضاء یا مراجعین خود پذیرفته اند.